Scroll to top
logo uks luks

Krótko o nas i naszej misji

Klub powstał z inicjatywy dwóch miłośników łucznictwa, którzy przypadkowo spotkali się na Strzelnicy w Lesie Osobowickim. Łączy ich pasja i pogląd na to, że w sporcie sam wynik nie jest najważniejszy, a najważniejszy w sporcie jest rozwój, samodoskonalenie się, szacunek do siebie i innych, dobra zabawa i samorealizacja.

Nieustannie działamy tworząc klub, który będzie miejscem zabawy dzieci, rozwoju młodzieży, rekreacji dorosłych, a równocześnie umożliwi wejście na szczyt sportu wyczynowego. Chcę, by ten klub służył zaspokajaniu podstawowych potrzeb – akceptacji, przynależności, rozszerzał możliwości samorealizacji. Każdy może w tym uczestniczyć. Jeśli więc jeszcze nie jesteś wśród nas, zapisz się – wspólnie możemy więcej.
– Kasper Helbin
strzelajcie.pl rafał świątek rafal swiatek

Rafał Sylwester Świątek

Zawodowy redaktor, projektant, hobbystycznie specjalista IT, odpowiedzialny w dużej części za administrację i kontakty z ludźmi.
Trener, działacz, organizator wielu półkolonii łuczniczych podczas których promował łucznictwo i aktywność fizyczną we Wrocławiu.
Pasjonat poligrafii, kinematografii, działacz społeczny, który za cel obrał sobie odkrywanie niewidocznych na pierwszy rzut oka talentów.
Zawodnik nieistniejącego już klubu sportowego Burza Wrocław.
W łucznictwie jako zawodnik, działacz i trener spędził już ponad 40 lat.

kasper helbin uks luks

mgr Kasper Helbin

Medalista Mistrzostwa Europy Juniorów w łucznictwie, multimedalista Mistrzostw Polski w 3 kategoriach wiekowych, wieloletni reprezentant i rekordzista Polski w łucznictwie.
Odpowiedzialny za szkolenie, projekty i planowanie budżetu.
Wiele lat pracował jako trener, instruktor i wychowawca na koloniach i obozach sportowych.
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku sport ze specjalizację Menedżer Sportu i Trener przygotowania motorycznego.
Uczestnik i prelegent wielu szkoleń z zakresu treningu, dietetyki, treningu mentalnego, marketingu i holistycznego podejścia do zdrowia.
Pasjonat fizjologii, psychologii sportu i łucznictwa.

Jesteśmy ustandaryzowaną organizacją

W 2019 uczestniczyliśmy w projekcie 'Wdrażanie standardów formalno-prawnych w organizacjach pozarządowych we Wrocławiu – Pilotaż’ prowadzonym przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. W ramach projektu członkowie zarządu uczestniczyli w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania projektami, rachunkowości i prawa.

Dzięki zdobytej wiedzy działamy profesjonalnie, dbając o rzetelność działań i dokumentacji.

Struktura Klubu

Zarząd Klubu
Kasper Helbin
Rafał Świątek

Komisja Rewizyjna
Robert Ambrosewicz
Miłosz Kordybacha

Sprawozdania finansowe

Statut Klubu

 

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA I CELE
§ 1. Uczniowski Klub Sportowy Luks, w dalszych zapisach statutu — klub, może posługiwać się skróconą nazwą: „UKS Luks”. Działa na podstawie przepisów właściwych dla swojej formy prawnej, w szczególności: stowarzyszeń, pożytku publicznego, sportu, uczniowskich klubów sportowych.
§ 2. Klub działa na terenie Polski, jego siedzibą jest Wrocław.
§ 3. Klub stawia sobie następujące cele:
— propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
— w szczególności uczniów, rodziców i nauczycieli,
— kultywowanie sportu w różnych jego przejawach jako narzędzia samorealizacji, samowychowania i rozwoju,
— propagowanie łucznictwa, jako dyscypliny odpowiedniej dla osób w każdym wieku,
— uczestnictwo w rywalizacji w różnych dyscyplinach sportu w ramach ruchu olimpijskiego i poza nim.
§ 4. Aby osiągać wyżej postawione cele klub:
— organizuje i wspiera aktywność sportową swoich członków oraz osób niezrzeszonych w zakresie praktyki i teorii,
— prowadzi odpłatną bądź nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
— może przyznawać stypendia, nagrody i inne beneficja,
— może podejmować współpracę z podmiotami zdolnymi do wsparcia jego działalności,
— może zrzeszać się w związkach stowarzyszeń, federacjach i podobnego typu podmiotach,
— może powoływać lub likwidować terenowe jednostki organizacyjne, w tym posiadające odrębną osobowość prawną,
— może zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin zbieżnych ze swoją działalnością,
— może ustanawiać i wypłacać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu,
— może zwalniać ze składek członkowskich, obniżać je lub odraczać termin wpłaty.
CZŁONKOWIE
Członkowie zwyczajni
§ 5. Członkowie zwyczajni to:
— osoby, które wyraziły chęć zainicjowania UKS Luks i na zebraniu założycielskim potwierdziły własnym podpisem dokumenty rejestrowe (założyciele),
— osoby przyjęte do klubu przez zarząd.
§ 6. Obowiązki członków zwyczajnych:
— przestrzeganie statutu i uchwał władz klubu,
— regularne opłacanie składek,
— udział w pracach klubu według własnych możliwości.
§ 7. Prawa członków zwyczajnych:
— prawa wyborcze według obowiązujących przepisów,
— głos stanowiący na walnym zebraniu członków,
— prawo składania wniosków do władz klubu, w tym wniosków o zmianę statutu,
— prawo uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez klub,
— prawo uczestnictwa w rywalizacji sportowej w barwach klubu z zachowaniem przepisów właściwych związków sportowych.
Członkowie wspierający
§ 8. Członkowie wspierający to osoby, w tym osoby prawne, przyjęte do klubu przez zarząd.
§ 9. Obowiązki członków wspierających:
— przestrzeganie statutu i uchwał władz klubu,
— wspieranie klubu według zawartych ustaleń.
§ 10. Członkowie wspierający nie posiadają praw wyborczych, poza tym jednak mogą uczestniczyć w pracach klubu. Posiadają głos doradczy na walnym zebraniu członków.
Ustanie członkostwa
§ 11. Członkostwo ustaje w następujący sposób:
— odstąpienie pisemnym oświadczeniem skierowanym do zarządu,
— wykluczenie przez zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu lub uchwał władz,
— wygaśnięcie w przypadku śmierci lub utraty osobowości prawnej,
— wygaśnięcie w przypadku likwidacji klubu.
§ 12. Od wykluczenia przez zarząd przysługuje odwołanie do walnego zebrania członków za pośrednictwem zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie rozpatruje najbliższe walne zebranie członków.
WŁADZE
13. Władze klubu stanowią następujące organy:
— walne zebranie członków,
— zarząd,
— komisja rewizyjna.
Walne zebranie członków
§ 14. Najwyższą władzę klubu stanowi walne zebranie członków — członkowie zwyczajni i wspierający zgromadzeni w jednym miejscu i czasie w wymaganej liczbie.
§ 15. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 16. Zarówno zwyczajne walne zebranie członków jak i nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje zarząd, a w sytuacji jego wakatu lub obiektywnej niemożności działania — członek zwyczajny.
§ 17. Zwyczajne walne zebranie członków może odbyć się w drugim terminie, o ile w pierwszym nie stawi się wymagana liczba członków zwyczajnych. Drugi termin przewiduje się w ogłoszeniu, nie później, niż 30 dni po pierwszym.
§ 18. Zwyczajne walne zebranie członków zwołuje się raz w roku w siedzibie klubu. Do jego ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub co najmniej trzech członków uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
§ 19. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się w dowolnym czasie na terenie działalności klubu:
— z inicjatywy zarządu,
— na żądanie komisji rewizyjnej,
— na żądanie co najmniej jednej czwartej wszystkich członków zwyczajnych.
Do jego ważności wymagana jest obecność powyżej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeśli w żądaniu nie podano celu nadzwyczajnego walnego zebrania członków, jest ono nieskuteczne.
§ 20. Nadzwyczajne walne zebranie członków zwołuje się w ciągu 30 dni od złożenia skutecznego żądania.
§ 21. Nadzwyczajne walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, do których rozstrzygnięcia zostało zwołane.
§ 22. Walne zebranie członków podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym bądź tajnym.
§ 23. Dokumenty walnego zebrania członków przekazuje się zarządowi.
§ 24. Termin i miejsce walnego zebrania członków ogłasza się co najmniej 21 dni wcześniej przekazując członkom powiadomienie przy pomocy dostępnych środków telekomunikacji lub powiadomienie pisemne.
Kompetencje
§ 25. Do kompetencji walnego zebrania członków należą w szczególności:
— uchwalanie statutu i jego zmiany,
— rozwiązanie klubu,
— wybór i odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
— rozpatrzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykluczenia członka lub odmowy przyjęcia nowego członka,
— przyjęcie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań wymaganych przepisami prawa.
Zarząd
§ 26. Zarząd to dwuosobowy organ kierujący bieżącymi sprawami klubu, wybrany na czas nieoznaczony.
Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 27. Zbiera się co najmniej raz na kwartał w pełnym składzie z wyjątkiem opisanym w § 34.
§ 28. Uchwały podejmuje jednomyślnie w obecności wszystkich swoich członków.
Kompetencje
§ 29. Do kompetencji zarządu należą:
— kierowanie klubem, reprezentacja i działanie w jego imieniu — do reprezentowania klubu zarząd może umocować dowolną osobę,
— rozporządzanie majątkiem klubu,
— ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
— powoływanie lub rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych, nadzorowanie ich działalności,
— przyjmowanie członków bądź odrzucanie kandydatur z zastrzeżeniem możliwości odwołania do walnego zebrania członków za pośrednictwem zarządu w terminie siedmiu dni od otrzymania stosownej uchwały,
— opiniowanie proponowanych zmian statutu,
— prowadzenie rejestru członków klubu,
— ustanawianie pełnomocników do konkretnych zadań.
Komisja rewizyjna
§ 30. Komisja rewizyjna to dwu- lub trzyosobowy organ kontroli wewnętrznej wybrany na czas nieoznaczony.
Tryb pracy, warunki ważności uchwał
§ 31. Zbiera się w razie potrzeby, co najmniej raz w roku przed zwyczajnym walnym zebraniem członków, w liczbie co najmniej dwóch członków z wyjątkiem opisanym w § 35.
§ 32. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów.
Kompetencje
§ 33. Do kompetencji komisji rewizyjnej należą:
— kontrola działalności zarządu,
— opiniowanie proponowanych zmian statutu.
WAKATY
§ 34. W przypadku wakatu w zarządzie pozostały członek zarządu ma prawo kooptacji.
§ 35. W przypadku wakatu w komisji rewizyjnej pozostały członek lub członkowie mają prawo kooptacji.
§ 36. Dokooptowani członkowie zarządu i komisji rewizyjnej pełnią funkcję warunkowo — do najbliższego walnego zebrania członków.
WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU
§ 37. Dopuszcza się wynagradzanie członków zarządu za czynności w związku z pełnioną funkcją.
§ 38. Stosowne umowy podpisuje członek komisji rewizyjnej lub pełnomocnik ustanowiony zgodnie z właściwymi przepisami.
SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 39. Do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie obu członków zarządu łącznie lub umocowanej przez zarząd osoby pojedynczo.
ŹRÓDŁA MAJĄTKU
40. Do majątku klubu wchodzą:
— składki członkowskie,
— dochody z własnego majątku,
— zbiórki publiczne,
— darowizny i dary rzeczowe,
— spadki i zapisy,
— nawiązki,
— dotacje/granty.
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§ 41. Zarząd klubu może tworzyć oraz rozwiązywać zależne wyłącznie od siebie terenowe jednostki organizacyjne, o ile przyczyni się to do realizacji celów statutowych:
— nieposiadające osobowości prawnej — placówki,
— z osobowością prawną — oddziały.
§ 42. Członkowie placówki i oddziału są równocześnie członkami klubu.
§ 43. Do utworzenia placówki potrzeba trzech członków klubu w pełni zdolnych do czynności prawnych.
§ 44. Struktura placówki ogranicza się do jednoosobowego zarządu — pełnomocnika zarządu klubu.
§ 45. Reprezentację placówki stanowi pełnomocnik w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie.
§ 46. Zarząd klubu może utworzyć oddział jeśli liczba członków klubu na obszarze jego działania przekroczy dziesięć osób, w tym siedem w pełni zdolnych do czynności prawnych.
§ 47. Władze oddziału posiadają strukturę oraz działają w trybie i na zasadach określonych dla władz klubu z wyjątkami wynikającymi z odpowiednich przepisów oraz opisanymi niżej.
§ 48. Decyzje o przyjęciu lub wykluczeniu członków — po zasięgnięciu opinii zarządu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej — podejmuje zarząd klubu, przekazując je niezwłocznie zarządowi właściwego oddziału bądź placówki.
§ 49. Walne zebranie oddziału w razie potrzeby może zwołać zarząd klubu.
§ 50. Dopuszcza się wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu oddziału. Decyzje w tej sprawie podejmuje zarząd klubu.
§ 51. Wszelkie umowy z członkami zarządu oddziału zawiera zarząd klubu lub umocowana przez niego osoba.
§ 52. Reprezentację oddziału stanowi jego zarząd — do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest działanie obu członków zarządu oddziału łącznie.
§ 53. Zarząd oddziału sprawy finansowe prowadzi samodzielnie.
§ 54. W przypadkach i na zasadach określonych prawem zarząd klubu może powołać zarząd komisaryczny w oddziale na okres do dwunastu miesięcy.
§ 55. Rozwiązanie terenowej jednostki organizacyjnej może nastąpić w przypadku jej niezdolności do realizacji celów statutowych klubu lub podjęcia przez nią działania wbrew statutowi klubu:
— na wniosek władz tej jednostki,
— na wniosek komisji rewizyjnej lub walnego zebrania członków klubu,
— z inicjatywy zarządu klubu.
Ponadto rozwiązanie placówki może nastąpić z pominięciem wymienionych wyżej kryteriów.
§ 56. Likwidację placówki bądź oddziału prowadzi zarząd klubu.
ZMIANY STATUTU
§ 57. Zmianę statutu dokonuje wyłącznie nadzwyczajne walne zebranie członków po wysłuchaniu opinii zarządu i komisji rewizyjnej. Wniosek o zmianę statutu wchodzi pod obrady nadzwyczajnego walnego zebrania pod waruniem, że wpłynie do zarządu na co najmniej 14 dni przed jego ogłoszeniem. W przeciwnym razie rozpatruje go kolejne nadzwyczajne walne zebranie członków.
ROZWIĄZANIE KLUBU
§ 58. W celu rozwiązania klubu walne zebranie członków podejmuje stosowną uchwałę i ustanawia likwidatora. Ustanowienie jest skuteczne w momencie przyjęcia funkcji podpisem w protokole walnego zebrania członków. Z chwilą jego ustanowienia wygasa jurysdykcja władz.